1. ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງ ແອັບ Outlook ໃຫ້ກົດເພີ່ມບັນຊີອີເມວໃໝ່

2. ໃຫ້ລະບຸຊື່ບັນຊີອີເມວຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

3. ໃຫ້ເລືອກ IMAP

4. ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຕົວຢ່າງລູ່ມນີ້

IMAP Host Name ແລະ SMTP Host Name ຄວນເປັນຊື່ domain name ຂອງເວັບເຊີເວີທ່ານ ຕົວຢ່າງ mail.mydomain.com ເປັນຕົ້ນ