1. ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງ ແອັບ Outlook ໃຫ້ກົດເພີ່ມບັນຊີອີເມວໃໝ່

2. ໃຫ້ລະບຸຊື່ບັນຊີອີເມວຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

3. ໃຫ້ເລືອກ IMAP

4. ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຕົວຢ່າງລູ່ມນີ້

IMAP Host Name ແລະ SMTP Host Name ຄວນເປັນຊື່ domain name ຂອງເວັບເຊີເວີທ່ານ ຕົວຢ່າງ mail.mydomain.com ເປັນຕົ້ນ

zelma says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Waiting patiently for you to come home and fuck me! http://bitly.ws/znHX
zelma says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
zelma says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UIKI2R