ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022 ກ່າວວ່າ: ສະພາບການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການແຈກຢາຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ພາຍຫຼັງການຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກຄະນະ 36/ນຍ ກໍຄືລັດຖະບານ ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍໃຫ້ນະໂຍບາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຕາມອັດຕາທາງການ ໃນອັດຕາ 14.065 ກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາເຂົ້າຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີຈຳນວນປໍ້ານໍ້າມັນ ທີ່ແຈກຢາຍທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດນໍາເຂົ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ທຽບໃສ່ໄລຍະຍະດຽວກັນຂອງເດືອນຜ່ານມາ.

ເຊິ່ງຈາກການປະສານເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາເຂົ້າ ນັບແຕ່ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ເຫັນວ່າ ມີການນໍາເຂົ້າສະເລ່ຍ 1,23 ລ້ານລິດມາໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ການນໍາເຂົ້າສະເລ່ຍ 2,99 ລ້ານລິດ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,76 ລ້ານລິດ).

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ການນໍາເຂົ້າສະເລ່ຍ 3,57 ລ້ານລິດ (ເພີ່ມຂື້ນ 0,58 ລ້ານລິດ), ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022 ການນໍາເຂົ້າສະເລ່ຍ 2,23 ລ້ານລິດ (ຫຼຸດລົງ 1,34 ລ້ານລິດ).

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2022 ການນໍາເຂົ້າສະເລ່ຍ 4 ລ້ານລິດ, ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2022 ການນໍາເຂົ້າສະເລ່ຍ 4 ແສນລິດ ແລະ ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022 ມື້ນີ້ ບັນດາບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ມີແຜນການນໍາເຂົ້າສະເລ່ຍ 5,92 ລ້ານລິດ ເຊີ່ງເປັນຕົວເລກການນໍາເຂົ້າ ທີ່ສູງຂື້ນສົມຄວນ ທຽບໃສ່ຫຼາຍວັນຜ່ານມາ.